WELCOME TO ENGLISH CLASS.

เว็บไชต์นี้จัดทำขึ้นระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
เพื่อความยั่งยืน
ในการเรียนภาษาอังกฤษ (โครงการ U-School Mentoring English Programs.) เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทำงานยิ่งใหญู่นี้ร่วมกันและจะเดินหน้าไปด้วยกันในการสร้างชาติไทยและการศึกษาไทยให้ยั่งยืนต่อไป สุดท้ายนี้เราหวังว่าโครงการนี้จะเป็นสะพานเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาให้เจริญก้าวหน้าสืบไป     Available courses

    ภาษาเวียดนาม1

    ภาษาเวียดนาม1

    วิชาเวียดนามศึกษา เน้นปูพื้นฐานภาษาเวียดนามและคำศัพท์ต่างที่ใช...
    Course

    Foundation English 1

    Foundation English 1

    Course

    Foundation English 1

    Foundation English 1

    Course

    การสร้างสื่อการสอน

    การสร้างสื่อการสอน

    คำอธิบายรายวิชา :: xxxxxxxxxxxx
    Course

    Foundation English 1

    Foundation English 1

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Course

    Foundation English 1

    Foundation English 1

    Course

    FUNDAMENTAL ENGLISH M.1

    FUNDAMENTAL ENGLISH M.1

    xxxxxxxxxxxxxxxxx
    Course

    FUNDAMENTAL ENGLISH M.5

    FUNDAMENTAL ENGLISH M.5

    คำอธิบายรายวิชา :  xxxxxxxxxxx
    Course

    English for comunication

    English for comunication

    ฟังและพูดเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ในท้องถิ่น รวมท้้งก...
    Course

    Fundamental English

    Fundamental English

    Course Descriptionxxxxxxxxxxxxx
    Course

    English speaking

    English speaking

    English speaking คำสั่ง:คอร์สเรียน สัปดาห์ที่ 1ให้นักเรียนหาคำศัพ...
    Course

    English speaking

    English speaking

    English speaking คำสั่ง:คอร์สเรียน สัปดาห์ที่ 1ให้นักเรียนหาคำศัพ...
    Course

    English speaking

    English speaking

    English speaking คำสั่ง:คอร์สเรียน สัปดาห์ที่ 1ให้นักเรียนหาคำศัพ...
    Course

    Many English For Life

    Many English For Life

    Many English For Life  400 020คำสั่ง- สัปดาห์ที่ 1 ให้นักเรียน...
    Course

    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

    Course

    Fundemantal English 33101

    Fundemantal English 33101

    Begin 1st July, 2020. 
    Course

    การเรียนรู้ภาษาอังฏฤษ

    การเรียนรู้ภาษาอังฏฤษ

    Course

    การพูดในงานอาชีพ

    การพูดในงานอาชีพ

    ภายหลัง
    Course

    การบัญชีต้นทุน2

    การบัญชีต้นทุน2

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุน...
    Course

    การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

    การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

    การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย มี ๙ หน่วยการเรียนรู้๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ย...
    Course

    กระบวนการจัดทำบัญชี

    กระบวนการจัดทำบัญชี

    ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป
    Course

    กระบวนการจัดทำบัญชี

    กระบวนการจัดทำบัญชี

    ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป
    Course

    มาตราฐานการปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลีกเบื้องต้น

    มาตราฐานการปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลีกเบื้องต้น

    คำอธิบายรายวิชา (Course  Outline) ส่วนที่...
    Course

    วิชาภาษาไทย 1

    วิชาภาษาไทย 1

    รายวิชา ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี...
    Course

    English 4

    English 4

    คำอธิบายบายรายวิชาxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...
    Course

    ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

    ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

    คำอธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรดิฟเฟอร์เรนเชียลแอมปลิไฟ...
    Course

    การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

    การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

    คำอธิบายราวิชา........................................................
    Course

    ภาษาอังกฤษ 2

    ภาษาอังกฤษ 2

    คำอธิบายรายวิชา
    Course

    การสื่อสารข้อมูลและเครื่อข่าย

    การสื่อสารข้อมูลและเครื่อข่าย

    จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1.      ...
    Course

    การพูดในงานอาชีพ

    การพูดในงานอาชีพ

    ให้ลงคำอธิบายรายวิชา  ภายหลัง
    Course

    การบัญชีต้นทุน 2

    การบัญชีต้นทุน 2

    จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 1.  เข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนช่ว...
    Course

    โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย

    โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้น ชนิดของงานว...
    Course

    เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

    เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

             ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ...
    Course

    รายวิชาหลักการดูแลผู้สูงอายุ

    รายวิชาหลักการดูแลผู้สูงอายุ

    ผู้สูงอายุ หรืออาจเรียกว่า คนแก่ คนชรา ผู้สูงวั...
    Course

    ดิจิตอลเทคนิค

    ดิจิตอลเทคนิค

    อะไรก็ได้
    Course

    การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver

    การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver

           โปรแกรม Adobe Dreamweaver เป็น...
    Course

    วิทยาศาสตร์

    วิทยาศาสตร์

    รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
    Course

    English

    English

    COURSE DESCRIPTIONS
    Course

    วิทยาศาสตร์ 23101

    วิทยาศาสตร์ 23101

    Course

    วิชาคณิตศาสตร์ ค16101

    วิชาคณิตศาสตร์ ค16101

    คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ค16101     &nb...
    Course

    MoodleOS

    MoodleOS

    Moodle OS
    Course