รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4

COURSE DESCRIPTIONS

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ค16101                             รายวิชา คณิตศาสตร์    6                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                            จำนวน  4  หน่วยกิต จำนวนเวลา  160  ชั่วโมง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               เขียนและอ่านสัญลักษณ์แสดงทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง  เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน  และทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง  เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม  คิดคำนวณ หาคำตอบจากการบวก  ลบ  คูณ  หาร และบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของเศษส่วน  จำนวนคละ และทศนิยม  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและ         โจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ  เศษส่วน จำนวนคละ  ทศนิยม  และร้อยละ  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบและสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้  บอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่าง ๆ ของจำนวนนับ  และนำไปใช้ได้  บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน สามตำแหน่ง  ใช้สมบัติการสลับที่  สมบัติการเปลี่ยนหมู่  และสมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ  หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ

               อธิบายเส้นทางหรือบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ โดยระบุทิศทางและระยะทางจริงจากรูปภาพ  แผนที่  และแผนผัง  หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม  หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม  แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม  แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  เขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ และแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง

               บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ บอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกัน  ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม และพีระมิด  จากรูปคลี่หรือรูปเรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้  สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ

               แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจคำตอบ

               อ่านข้อมูลจากกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม  เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น  อธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า

-  เกิดขึ้นอย่างแน่นอน          -  อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้          -  ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

เพื่อให้มีความคิดรวบยอด  มีทักษะในการคิดคำนวณ  มีเหตุผลในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด

               มาตรฐาน ค 1.1   ตัวชี้วัด   ค 1.1 (ป.6/1), ค 1.1 (ป.6/2), ค 1.1 (ป.6/3)

               มาตรฐาน ค 1.2     ตัวชี้วัด   ค 1.2 (ป.6/1), ค 1.2 (ป.6/2)

               มาตรฐาน ค 1.3     ตัวชี้วัด  ค 1.3 (ป.6/1), ค 1.3 (ป.6/2)

               มาตรฐาน ค 1.4     ตัวชี้วัด  ค 1.4 (ป.6/1), ค 1.4 (ป.6/2)

               มาตรฐาน ค 2.1     ตัวชี้วัด   ค 2.1 (ป.6/1), ค 2.1 (ป.6/2), ค 2.1 (ป.6/3)

               มาตรฐาน ค 2.2  ตัวชี้วัด  ค 2.2 (ป.6/1), ค 2.2 (ป.6/2), ค 2.2 (ป.6/3)

               มาตรฐาน ค 3.1     ตัวชี้วัด   ค 3.1 (ป.6/1), ค 3.1 (ป.6/2), ค 3.1 (ป.6/3)

               มาตรฐาน ค 3.2  ตัวชี้วัด  ค 3.2 (ป.6/1), ค 3.2 (ป.6/2)

               มาตรฐาน ค 4.1     ตัวชี้วัด   ค 4.1 (ป.6/1)

               มาตรฐาน ค 4.2  ตัวชี้วัด  ค 4.2 (ป.6/1)

               มาตรฐาน ค 5.1     ตัวชี้วัด   ค 5.1 (ป.6/1), ค 5.1 (ป.6/2)

               มาตรฐาน ค 5.2  ตัวชี้วัด  ค 5.2 (ป.6/1)

               มาตรฐาน ค 6.1     ตัวชี้วัด   ค 6.1 (ป.6/1), ค 6.1 (ป.6/2), ค 6.1 (ป.6/3),

               ค 6.1 (ป.6/4), ค 6.1 (ป.6/5), ค 6.1 (ป.6/6

รวม  31  ตัวชี้วัด


FUNDAMENTAL ENGLISH 31101