WELCOME TO ENGLISH CLASS.

  Available courses

  การเรียนรู้ภาษาอังฏฤษ

  การเรียนรู้ภาษาอังฏฤษ

  Course

  การพูดในงานอาชีพ

  การพูดในงานอาชีพ

  ภายหลัง
  Course

  การบัญชีต้นทุน2

  การบัญชีต้นทุน2

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุน...
  Course

  การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

  การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

  การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย มี ๙ หน่วยการเรียนรู้๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ย...
  Course

  กระบวนการจัดทำบัญชี

  กระบวนการจัดทำบัญชี

  ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป
  Course

  กระบวนการจัดทำบัญชี

  กระบวนการจัดทำบัญชี

  ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป
  Course

  มาตราฐานการปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลีกเบื้องต้น

  มาตราฐานการปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลีกเบื้องต้น

  คำอธิบายรายวิชา (Course  Outline) ส่วนที่...
  Course

  วิชาภาษาไทย 1

  วิชาภาษาไทย 1

  รายวิชา ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี...
  Course

  English 4

  English 4

  คำอธิบายบายรายวิชาxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...
  Course

  ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

  ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

  คำอธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรดิฟเฟอร์เรนเชียลแอมปลิไฟ...
  Course

  การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

  การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

  คำอธิบายราวิชา........................................................
  Course

  ภาษาอังกฤษ 2

  ภาษาอังกฤษ 2

  คำอธิบายรายวิชา
  Course

  การสื่อสารข้อมูลและเครื่อข่าย

  การสื่อสารข้อมูลและเครื่อข่าย

  จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1.      ...
  Course

  การพูดในงานอาชีพ

  การพูดในงานอาชีพ

  ให้ลงคำอธิบายรายวิชา  ภายหลัง
  Course

  การบัญชีต้นทุน 2

  การบัญชีต้นทุน 2

  จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 1.  เข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนช่ว...
  Course

  โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย

  โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้น ชนิดของงานว...
  Course

  เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

  เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

           ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ...
  Course

  รายวิชาหลักการดูแลผู้สูงอายุ

  รายวิชาหลักการดูแลผู้สูงอายุ

  ผู้สูงอายุ หรืออาจเรียกว่า คนแก่ คนชรา ผู้สูงวั...
  Course

  ดิจิตอลเทคนิค

  ดิจิตอลเทคนิค

  อะไรก็ได้
  Course

  การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver

  การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver

         โปรแกรม Adobe Dreamweaver เป็น...
  Course

  วิทยาศาสตร์

  วิทยาศาสตร์

  รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
  Course

  English

  English

  COURSE DESCRIPTIONS
  Course

  วิทยาศาสตร์ 23101

  วิทยาศาสตร์ 23101

  Course

  วิชาคณิตศาสตร์ ค16101

  วิชาคณิตศาสตร์ ค16101

  คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ค16101     &nb...
  Course

  MoodleOS

  MoodleOS

  Moodle OS
  Course